رنج مردم ایران را به هر شکل ممکن نشان دهیم

این نوع کارها در کنار تظاهرات و اعتصابها بخشی از وسایل مقاومت منفی در برابر حکومت دیوانه های جانی مذهبی است. دنبال نیت آدمها نگردیم. نیت خوانی کار جمهوری متوهم اسلامی است. به هر شکل ممکن رنج مردم ایران را نشان دهیم.