رنج مردم ایران را به هر شکل ممکن نشان دهیم

این نوع کارها در کنار تظاهرات و اعتصابها بخشی از وسایل مقاومت منفی در برابر حکومت دیوانه های جانی مذهبی است. دنبال نیت آدمها نگردیم. نیت خوانی کار جمهوری متوهم اسلامی است. به هر شکل ممکن رنج مردم ایران را نشان دهیم.

More from مرد روز
رژه مد لباس مردان در میلان
میلان، رژه معروفترین شرکت های طراحی لباس را برای پاییز و زمستان...
Read More