نوبت اعتصابه

پدران و مادران و صاحبان کار و درآمد که بار تحمل مسولیت زندگی را به دوش می کشید به خاطر جان فرزندان جوان تان که در خیابانها مشغول تظاهرات هستند سختی کاهش شدید درآمد را برای دوره ایی کوتاه به جان بخرید.

تجربه نشان داده است به طور سنتی در ایران اگر بازار و اعتصابات سراسری با تظاهرات درون خیابانها همراه و همصدا نشود سیستم سرکوب شانس موفقیتش بیشتر است.

·

#مهسا_امینی #OpIran #اعتصابات_سراسری

More from مرد روز
توالت عمومی قابل روئیت
توالت عمومی قابل روئیت
Read More