چرا هزینه ۱۰ میلیارد دلاری تلسکوپ جیمز وب می‌ارزد


تلکسکوپ جیمز وب به کمک موشک‌های فضانوردی فرانسوی‌ها در مدار مورد نظر قرار گرفته است.

مهمترین تحول علمی این تلسکوپ در قدرت دیدن فضای دورتری از کهکشانها به کمک تکنیک چشم مادون قرمز است که می تواند از گردو غبارهای مابین فضاهای دور بین کهکشانها عبور کند. دستاورد بعدی، حمل بزرگترین ماهواره تاشونده است.

این تلسکوپ بیشتر از ۲۰ سال است دارد طراحی و تکمیل می شود. سیستم بقایش برای اولین بار بر اساس خنک نگه داشتن مداومش توسط گاز هلیوم است. هرچند در طی ۵ الی ۱۰ سال آینده نشت می کند و کارایی اش به حداقل می رسد.

طراحی مسیر این تلسکوپ محدود به چرخیدن دور جاذبه زمین نخواهد بود و یک مسیر یک و نیم میلیون کیلومتری بیرون از مدار جاذبه همیشگی را قرار است بپیماید.

این امکان از نظر تکنیکی توسط دانش فضانوردی آلمانی وجود دارد که از تکنیک سوخت رسانی توسط ربات، بتوانند دوباره به تلسکوپ جدید سوخت مجدد مجدد برسانند.
حتی اگر این عملی نشود دانش تهیه شده از این تلسکوپ همچنان به صرفه است و دانشمندان تصویر چندین برابر واضح تری از هستی دریافت خواهند کرد.

در طول تلاش علمی بشر برای ساختن انواع تکنولوژی، شاید قصد اولیه بسیار محدود بوده است ولی به خاطر بلندپروازی علمی، تحول و اختراع وسیله جدید به سایر قابلیت های تکنولوژی بشر میدان داد.

کشف قوانین ریاضی نیوتن هنوز بنیان تکنولوژی مهندسی بشر با همه گسترش بیکرانش است. تحقیقات آدا لاولیس در قرن ۱۸ در زمینه نرم افزارها بعدها به اختراع کامپیوتر منجر شده است.

در حال حاضر فقط به خاطر پرتاپ این تلسکوپ، همه دانش فیزیک و مکانیک و کامپیوتری بشر ضمن تقبل هزینه عظیم ۱۰ میلیارد دلاری، قدم های بزرگی برداشته اند تا نصب آن در فضا ممکن شود. تحولاتی که به مرور در همه زمینه های علمی و پزشکی و ترابری و مهدسی به درد بشر خواهد خورد.

Why fund the $10 billion James Webb Space Telescope?

10 unbelievable but true facts about NASA’s James Webb Space Telescope

More from مرد روز
این انسانها وجود ندارند. آنها ساخته ذهن ربات هستند
به نظر می رسد تحول ربات ها وارد مرحله جدیدی از تکنولوژی...
Read More