ای ایران ای مرز پر گهر

مردم سیاره زمین همراه و حامی مردم ایران هستند. از مردم سوریه تا خواننده پینک فلوید تا شهروندان شهرهای بزرگ تا سلبریتی های نظیر جاستین بیور …

#مهسا_امینی #OpIran #اعتصابات_سراسری

More from مرد روز
مهاجرین تازه امریکایی شده
در طی ۱۰ سال گذشته ۶ میلیون و ۶ صدهزار نفر از...
Read More