اخطار دانشمندان: ذهن بشر نباید بعد از نیمه شب بیدار بماند

نیمه های شب وقتی تاریکی بر محیط تسلط پیدا کرده و سکوت خودش را تا حدودی تحمیل می کند بیدار نگه داشتن ذهن به افکار منفی میدان بیشتری می دهد.

تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان می دهد ذهن انسان در اوقات مختلف روز رفتار و کاربردهای مختلفی از خودش بروز می دهد. به طور مثال معلوم شده است که هجوم افکار ریسکی و خطرناک نظیر خودکشی در ساعات بعد از نیمه شب بیشتر می شود.

تغییر رفتار ذهن بشر رابطه مستقیمی با ریتم خواب و بیداری بدن بشر دارد و بهتر است آدمها براساس ریتم بدن شان که طی چند میلیون سال تنظیم شده است رفتار کنند. شروع روز بدن و ذهن انسان دنبال شکار و تهیه غذا و کار است و هورمونها و عصب ها و احساسات بشر پیرامون افزایش مهارت های جسمی و ذهنی است.

به همان نسبت نیمه شب به بعد ریتم خواب و کم تحرکی نقش اصلی پیدا می کند و ذهن و بدن انسان در موقعیت کاهش هشیاری های روزانه است.

ذهن و بدن بشر از نیمه شب به بعد با وجود اینکه در حالت استراحت است ولی آمادگی جهش وار برای رفتار غیرمنتظره و حساب نشده دارد. رفتاری که برای فرار از شکار شدن یا شبیخون ضروری بوده است. به عبارتی ذهن انسان در تاریکی شب آمادگی بیشتری برای رفتار ناگهانی، ریسک پذیری و حتی ماجراجویانه دارد.

میلیونها انسان به خاطر بیخوابی مجبور به بیدار ماندن در ساعات دیرتر شب هستند که ناشی از شیوه کم تحرک زندگی معاصر است. این بیداری ناراحت کننده اجباری به خودی خود ذهن را در حالت پریشان و ناراحت قرار می دهد که اگر با مشکلات روحی و موقعیت نامساعد زندگی افراد ترکیب شود احتمال حضور ایده های منفی، مضر و خطرناک را بیشتر می کند.

The Human Mind Is Not Meant to Be Awake After Midnight, Scientists Warn

The Mind After Midnight: Nocturnal Wakefulness, Behavioral Dysregulation, and Psychopathology

https://www.nature.com/articles/s41386-020-00879-2

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1087079215001471?via%3Dihub

The study was published in Frontiers in Network Psychology

Photo by Emiliano Vittoriosi on Unsplash

More from مرد روز
زنان در خیابان های تهران
عکس خوب گرفتن آن هم به صورت «شکار لحظه» هم به مهارت...
Read More