یکی از اجداد بشر: انسان راست قامت


فسیل بخش های مختلف بدن یکی از انواع انسان سانان به نام « هوموارکتوس » یا انسان راست قامت از حدود ۲ میلیون سال پیش به این طرف کشف و ثبت شده است.

این انسان سان گوشتخوار صورت پهنی داشته است که شروع صورتبندی انسان های بعدی است. همانطور که از اسمش پیدا است اولین شاخه از اجداد انسانها بوده است که روی دو پا ایستاد.

جمجمه نوزاد همو ارکتوس کوچکتر از انسان سانان بعدی بوده است و برای همین با جمجمه کمابیش کامل به دنیا می آمدند و خیلی سریع قادر بودند برعکس انسان سانان بعدی به تغذیه و بقا به صورت مستقل بپردازند.

قد و وزن زن و مرد همو ارکتوس تفاوت چندانی نداشته است و هنوز نشانه های جنسیتی بین شان به شکلی که انسان معاصر از آن برخوردار است وجود نداشت. تفاوت جسمی نظیر کم موتر بودن بدن زنان و پستان و باسن برجسته ترشان در این شاخه باستانی انسان سانان صورت نگرفته بود.

کشف آتش و استفاده از ابزار برای شکار اعمالی است که این شاخه انسان سانان از خود به جای گذاشته است. راست قامتان از ۲ میلیون سال پیش که روی دو پا ایستادند توانستند تا همین ۱۱۰ هزار سال پیش نوع شان را حفظ کنند. به عبارتی، آنها بیشتر از بقیه انسان سانان بر روی زمین زندگی کرده اند.

https://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-erectus

https://www.audible.ca/pd/Homo-Erectus-The-History-of-the-Archaic-Humans-Who-Left-Africa-and-Formed-the-First-Hunter-Gatherer-Societies-Audiobook/B07L44MQPW

https://www.nhm.ac.uk/discover/homo-erectus-our-ancient-ancestor.html

https://www.nhm.ac.uk/discover/homo-erectus-our-ancient-ancestor.html

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1863-2

More from ماهان طباطبایی
چرا بعضی افراد همیشه غمگین و نگران هستند
ترس از آینده قدرت تصور و حدس و گمان در باره آینده...
Read More