میدونم متاهله ولی جذبش شدم

ما در طی سال های گذشته مدام نامه های از زنان مجرد داشتیم که می گفتند وارد رابطه با یک مرد متاهل شده اند و تقریبا داستان همه آن مردان مشابه بود. همه آنها می گفتند « با زنم اختلاف دارم و در مسیر جدایی هستیم»

اغلب این زنان شک نداشتند عاشق مردان متاهلی هستند که با آنها آشنا شدند. تردیدی نداشتند عشقی که بین شان است واقعی است. همه این زنان از اینکه مورد توجه فراوان این مردان هستند حرف می زدند و رابطه خودشان را جذاب و خاص تعریف می کردند.

ما همیشه یک پاسخ کمابیش مشابه به همه این زنان می دهیم. مردان متاهلی که به شما اظهار عشق می کنند همسران شان را به خاطر «شما» رها نمی کنند.

می شود همه ناهنجاری ماجرا را سر مردان بالهوس خراب کرد و با افزایش نفرت از مرد به یک نتیجه گیری دلخوش کننده رسید ولی این حکم یکطرفه عملا جلوی وارد شدن زنان به درون رابطه با مردان متاهل را نمی گیرد.

سوالی که باید مقدمتا مطرح شود این است که چرا این زنان به دام ابراز عشق مردان متاهل می افتند. جامعه و تربیت سنتی، زنان را در این زمینه ساده و ضعیف بار می آورد.

عاشق مرد متاهل شدن فقط حرفهای جذاب و وعده ها نیست. این زنان از سکس پنهانی و جذاب لذت می برند. لذتی طبیعی و سالم که مسیر سالمی را طی نکرده است. این زنان از توجه و محبتی که بی شائبه نثار شان می شود به وجد می آیند.

تاکید اصلی ما به زنان مجرد این است که وارد رابطه با فرد متاهل نشوید. این رابطه صدماتش خیلی بیشتر از لذت هایش هست.

ما به این زنان مجرد می گوییم اگر دنبال رابطه عاشقانه و جنسی هستید به سراغ مردان مجرد بروید. آنها شاید وضع مالی، امکانات، ماشین و هدایای شان خیلی خیلی کمتر باشد. اما ناچار نیستند دروغ های بزرگ بگویند. دروغ هایی که نه تنها با زندگی شما بلکه زندگی چندین نفر دیگر بازی کنند.


مقاله بعدی مردان مجرد و زنان متاهل

Written By
More from بهمن
آیا ما ایرانی‌ها زودتر دل می‌بندیم
یکی دو سالی از مهاجرتم می گذرد. در این مدت کمابیش یاد...
Read More