اسم حکومتها مهم نیست

در دنیای کنونی اسم حکومت مهم نیست. حکومتها کارمندان موقت مردم هستند و مدیریت کشور در هر دوره به حزبی تعلق می گیرد که بیشترین رای یک دوره انتخابات را به دست آورد.

احزاب متنوع و متفاوت، هر کدام نماینده منافع اقشار متفاوت هر جامعه هستند. حضور  انواع احزاب در مراکز تصمیم گیری، تضمین کننده منافع  همه مردم یک کشور است.

رسانه ها کارشان افشای آسیبهای مدیریتی نظیر فساد و سواستفاده از قدرت است. رسانه ها فرهنگ مسولیت پذیری حکومتها و شهروندان را ترویج می دهند.  

حکومتها مسول برقراری وضعیتی هستند که افراد جامعه در امنیت کامل بر اساس مرام و اخلاق خود محترمانه زندگی کنند.

آزادی فردی یعنی احترام به حقوق بشر…. حکومتها هیچ دلیلی نباید بیاورند که حقوق بعضی از انسانها که متفاوت یا اقلیت هستند را محدود سازند. 

 استثناها و افراط های فردی همیشه در جوامع بشری خواهند بود و هیچ حزب یا حکومتی حق ندارد به بهانه محدود ساختن آنها، دستور محدود کردن آزادی فردی را صادر کنند.

 

More from مرد روز
خرافات می تواند علمی و مثبت باشد
  جمله معروف « بزنم به تخته، مشکلات داره حل میشه» در...
Read More