سلفی پا – مرد ایرانی و کتابش

روزگار ناهنجار، میلیونها مرد ایرانی را یا در درون کشور زمینگیر کرده یا آواره سرزمین های دیگر… روزگار نامراد، بخشی از مردان ایرانی را از پرنسیپ های جوانمردانه کمی دور ساخته ولی مرد ایرانی با همه مصیب ها همچنان مهربان، نجیب و رمانتیک باقی خواهد ماند.

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
شباهت های مرد و سگش
وقتی  Topher Brophy با سگش  Rosenberg آشنا شد فکر نمی کرد که جدای...
Read More