سلفی پا – مرد ایرانی و کتابش

روزگار ناهنجار، میلیونها مرد ایرانی را یا در درون کشور زمینگیر کرده یا آواره سرزمین های دیگر… روزگار نامراد، بخشی از مردان ایرانی را از پرنسیپ های جوانمردانه کمی دور ساخته ولی مرد ایرانی با همه مصیب ها همچنان مهربان، نجیب و رمانتیک باقی خواهد ماند.

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
نقاش عراقی و خاتون رویایی بغداد
هنرمند عراقی « محمود عبود» در آثارش مشغول بازسازی خاطرات دوران از...
Read More