عکاسی من کمی جلو شتاب زندگی را می‌گیرد

دنیای انسانها دیگر آرام و قرار ندارد. تغییرات آنقدر سرسام آور شده است که دیگر حتی متوجه اش هم نیستیم. عکاس استرالیایی الکس گریس جونز سعی می کند با تصاویر ساده و دلنوازی که تهیه می کند جلوی شتاب گذر عمر را کمی بگیرد.

“I’d like things and people to slow down.” A talk with photographer Alex Grace Jones

More from مرد روز
چرا ظاهر فیزیکی برای یک مرد مهم است
ما مردان خوب است در طول زندگی هر طور شده حداقل در...
Read More