عکاسی من کمی جلو شتاب زندگی را می‌گیرد

دنیای انسانها دیگر آرام و قرار ندارد. تغییرات آنقدر سرسام آور شده است که دیگر حتی متوجه اش هم نیستیم. عکاس استرالیایی الکس گریس جونز سعی می کند با تصاویر ساده و دلنوازی که تهیه می کند جلوی شتاب گذر عمر را کمی بگیرد.

“I’d like things and people to slow down.” A talk with photographer Alex Grace Jones

More from مرد روز
انسانها ۹۹.۹ درصد ژن‌شان مشترک است
دانشگاه استانفورد ضمن بررسی اطلاعات دی ان ای بیش از هزار انسان...
Read More