عکاسی بدن لخت – چهار حالت زیبا

ما مردان با این تصویرها که در ذهن مان حک شده انرژی می گیریم. پشتکار بیشتری برای هدف های مان به خرج می دهیم. انسان آرامتر و متعادل تری خواهیم. بود. تمنا و خیالل پردازی جنسی یک رفتار سالم و طبیعی است.

SONY DSC