تظاهرات سراسری مردم ایران

گرانی، ناامنی اقتصادی و مدیریت غلط کشور، بار دیگر مردم ناراضی شهرهای ایران را به خیابانها آورده است. دسترسی به اینترنت در همه شهرهایی که به اعتراض سراسری پیوسته اند شدیدا محدود شده است.

ما به خودمان اجازه نمی دهیم نسخه ایی برای شهروندان ایران بپیچیم فقط در حد ممکن، پشتیبان اعتراض شان هستیم.

#تظاهرات_سراسری

More from مرد روز
از نظر مردان کدام قسمت بدن زنان جذاب تر است
البته اندازه توجه و سلیقه هر مرد به ظاهر زنان می تواند...
Read More