تظاهرات سراسری مردم ایران

گرانی، ناامنی اقتصادی و مدیریت غلط کشور، بار دیگر مردم ناراضی شهرهای ایران را به خیابانها آورده است. دسترسی به اینترنت در همه شهرهایی که به اعتراض سراسری پیوسته اند شدیدا محدود شده است.

ما به خودمان اجازه نمی دهیم نسخه ایی برای شهروندان ایران بپیچیم فقط در حد ممکن، پشتیبان اعتراض شان هستیم.

#تظاهرات_سراسری

More from مرد روز
دنبال زنی هستم زیبا، باهوش و با ژن خوب
مرد چهل ساله سفید پوستی هستم که اجداد اروپایی قوی و با...
Read More