تظاهرات سراسری مردم ایران

گرانی، ناامنی اقتصادی و مدیریت غلط کشور، بار دیگر مردم ناراضی شهرهای ایران را به خیابانها آورده است. دسترسی به اینترنت در همه شهرهایی که به اعتراض سراسری پیوسته اند شدیدا محدود شده است.

ما به خودمان اجازه نمی دهیم نسخه ایی برای شهروندان ایران بپیچیم فقط در حد ممکن، پشتیبان اعتراض شان هستیم.

#تظاهرات_سراسری

More from مرد روز
وقتی گزارشگر تلویزیون شارلاتان است
گزارشگر تلویزیون به سمت یک توریست جوان می رود و مثلا ادای...
Read More