شباهت کامل حاملگی و بارداری اسب دریایی نر با انسان

بر اساس آخرین تحقیقات در استرالیا، اسب دریایی نمونه کامل بارداری توسط نرها را به نمایش می گذارد. در هر جفتگیری، اسب دریایی ماده، حدود ۱۰۰۰ تخمک را درون یک کیسه متصل به شکم نر می ریزد و بعد از مدتی وقتی تخم های ایجاد شده در شکم اسب دریایی نر،  آماده تولد می شوند به درون دریا ریخته می شود.

به طور کلی  جنین های مهره داران به دو طریق بعد از ترکیب تخمک و اسپرم، تعذیه و رشد و تولد را در خود دارند. در نوع اول ( lecithrophy ) تخمک های حاوی نوعی زرده تخم مرغ، وظیفه رشد جنین را فراهم می اورند مثل تخم پرندگان و در نوع دیگر تخمک باردار شده  ( Matrotrophy ) هم از زرده غذایی جمع شده بهره می برد و هم از طریق پلاسنتا یا نوعی بند ناف، در درون شکم مادر غذای بیشتر برای رشد تهیه می کند.

در اسب دریایی راه دوم باعث بزرگ شدن جنین می شوند. اما فرق اصلی در این است که تخمک های ایجاد شده توسط ماده در سبدی در درون شکم نر قرار می گیرند و برای بزرگ شدن هم از زرده اولیه به جا گذاشته در تخمک های مادر و هم از چربی های منتقل شده توسط پدر، بزرگ شده و متولد می شوند.

به این ترتیب، اسب دریایی نر بعداز نگهداری و محافظت و حتی تغذیه جنین های درون شکم خود، با انقباض و انبساط های مشابه شکم که در زنان مشاهده می شود فرزندان به دنیا می آیند.

seahorse embryos with yolk

محققین استرالیایی برای اولین بار با اندازه گیری وزن حجمی اولیه جنین ترکیب شده در شکم پدر در طی مدت بارداری متوجه می شوند که نرها فقط کیسه محافظ برای رشد نیستند و خودشان هم در یک بارداری کامل، به تولد نوزادان کمک می کنند. در حقیقت بارداری به طور کامل از ابتدا تا پایان توسط نرها صورت می گیرد.

https://www.sciencealert.com/pregnancy-in-daddy-seahorses-is-far-more-like-human-pregnancy-than-we-thought

https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2015/09/02/male-seahorse-and-human-pregnancies-remarkably-alike.html

This research was published in the Journal of Comparative Physiology B.

More from مرد روز
ما و حیوانات
  http://www.theatlantic.com/infocus/2013/06/animals-in-the-news/100541/
Read More