جانش را گرفتند که نان نخواهد

این حکومت مذهبی ۴۳ سال دارد می گوید همه بدبختی ها و گرانی ها و ناامنی ها تقصیر دشمن است. حتی اگر این ادعای شان درست باشد آیا وقتش نرسیده بگوییم بگذارید دیگران با شیوه های دیگر با دشمن روبرو شوند. روش شما کار نمی کند.

در کار مدیریت کشور مانده اند و کارشان شده شلیک گلوله به جوانان ایرانی که با دست خالی معترض وضعیت وخیم زندگی شان هستند.


در گزارش های غیررسمی، تعداد کشته شدگان در جریان اعتراض های یک هفته اخیر فقط در خوزستان حداقل « پنج نفر» ذکر شده است.

اعتراض مردم در شهرهای مختلف در هفته گذشته

گزارش کامل اعتراضات مردم ایران در هفته اخیر
https://www.instagram.com/masih.alinejad/

منبع تصویر
https://twitter.com/alirezaroashan/status/1524546157879382016

More from مرد روز
هفت خان برای داشتن بدن ورزیده و ورزشکار
۱- هر فردی که فکر می کند آمادگی جسمی خوبی دارد باید...
Read More