زیرپوش سکسی مردانه

کلمه لانجره مترادف است با لباس زیر زنانه که قرار است بدن زنان را جذابتر و سکسی تر نشان دهد. این روزها لانجره مردانه هم وارد بازار شده است که حتی می شود آنها را در فروشگاه های زنجیره ایی ارزان نظیر والمارت هم خریداری کرد. وقتش رسیده است که برای مردان هم موقعیت برابر برای ابراز وجود ایجاد شود.

More from مرد روز
شعور جنسی چیست
سکس خیلی از مردان شبیه رفع گشنگی در یک رستوران سرپایی است....
Read More