زیبایی زنانه و بهار

زن و بهار نشانه های تولد و زیبایی در زندگی هستند. ما مردان، جستجوگران زندگی.