ننه، خودم تا آخر عمر نوکرتم

تو سرما داشت با مادرش میوه می‌فروخت.
گفتم سخت نیست مادرت رو با خودت همه جا می‌بری؟
گفت برادر و خواهرم ول کردن و رفتن، گفتم ننه خودم یه تنه تا آخر عمر نوکرتم؛
الانم نمی‌زارم یه لحظه ازم جدا بشه …

More from مرد روز
پدر نمونه در طبیعت
عیسی مسیح یکی از لقب های این پرنده یک وجبی است چون...
Read More