آیا خودشیفتگی یک بیماری است؟

man-looking-at-himself-in-the-mirror-wearing-red-tie

فروید در مجموع، حس زیاد بدی نسبت به نارسیسیسم نداشت و معتقد است رفتار خودپرستانه، بخشی از مراحل تحولِ شخصیت انسان سالم است. از نظر فروید، عاشق خود بودن در دوران نوزادی به بعد، یک انرژی حیاتی است که برای بقای هر فرد لازم است. او البته خطر رشد غیرقابل کنترلِ خودستای را وقتی می داند که کودک قادر به تشخیص موقعیت و ظرفیت خودش در تناسب با واقعیت نگردد.

شاخه دیگری از روانکاوی بعد از فروید نیز، خودبزرگ بینی، خودستایی و احساس مبنی بر اینکه من توانا هستم را یک واکنش سالم برای دوران خردسالی می شناسد. فروید و گروه دوم، در مجموع فکر می کنند که رفتارهای خودخواهانه دیر یا زود در برخورد با واقعیت ،کمرنگ تر می شوند

 با وجود آنکه روانپزشکان از سال 1980، خودشیفتگی ( نارسیسیسم) را به عنوا ن یک بیماری در « راهنمای تشخیص ناهنجاری های روانی» مدون ساختند ولی دستیابی به یک تعریف مشخص در باره این ناهنجاری همچنان ادامه دارد. دکتر Bender از جمله محققینی است که معتقد است هیچکس نارسیسیست به دنیا نمی آید چون بخش بزرگی از دلائل شکل گیری آنها، به جامعه و فرهنگ محل زندگی مربوط است.

 به اعتقاد وی، جوامع مدرن بیش از هرچیزی ما انسان ها را تک محور، زیاده طلب و  منزوی کرده است. میل به تنها زیستن و توجه بیش از حد به نظر و سلیقه شخصی، این امکان غیر سالم را ایجاد کرده است تا همه ما نسبت به انسان های قرون گشته خودخواه تر شویم.

  نارسیسیسم از حدود 35 سال پیش، وقتی که به عنوان یک بیماری تشخیص داده شده بود، ترکیبی از خود بزرگ بینی، میل شدید به مرکز توجه قرار گرفتن و ترس از طرد شدن و انتقاد بود. با این وجود، اما روانپزشکانی که مشغول تدوین مجدد «راهنمای تشخیص ناهنجاری های روانی» بودند تصمیم گرفته اند «نارسیسیم» را از لیست بیماریها بیرون بیاورند.

از آن پس نگاه منفی نسبت به ناهنجاری های مربوط به خودپرستی خیلی محدودتر شد و بهبود سلامت نارسیسیست ها امیدوارکننده تر گشت. بر طبق تعریف جدید از خودشیفتگی، یادگیری و تصحیح خصلت های شان امری قابل قبول می تواند باشد.

What’s New in Narcissism?

Go behind the mirror and learn the latest about narcissism

  Susan Krauss Whitbourne, Ph.D. in Fulfillment at Any Age

http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201211/what-s-new-in-narcissism

Bender, D. S. (2012). Mirror, mirror on the wall: Reflecting on narcissism. Journal Of ClinicalPsychology68(8), 877-885. doi:10.1002/jclp.21892

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases (DSM)

image source

http://www.wisegeekhealth.com/what-is-a-cluster-b-personality-disorder.htm

More from ونداد زمانی
فراخوان تظاهرات سکوت را دوباره تجربه کنیم
فراخوان تظاهرات سکوت در این فضای سرکوب محض، فرصتی است که شاید...
Read More