اطلاعات مهندسی آلت مردانه

۱- از عمر حیات بر روی زمین نزدیک به ۴ میلیارد سال می گذرد ولی پیدا شدن آلت در جانوران خیلی جدید است. برای اولین بار حدود ۴۲۵ میلیون سال پیش یک نوع از بندپایان در مسیر تحول شان، دارای آلت شدند.

۲- عضو جنسی مرد اگر سریع از جا بر نمی خاست و آماده شدنش زمان می برد فرصت تولید مثل در طبیعت را از دست می داد و چه بسا بشریت منقرض می شد.

۲- تخلیه جنسی مرد ربطی به عقلش ندارد چون عمل ارگسم شدن از مغز فرمان نمی گیرد. یک بخش از نخاع در ستون فقرات فرمان به اوج رسیدن و تخلیه جنسی را صادر می کند.

۳- راست شدن آلت قبل از به دنیا آمدن و در زهدان مادر هم وجود دارد. نوزادان و کودکان نیز آلت شان از جا برمی خیزد.

۴- ایستادگی آلت بعد از مرگ هم اتفاق می افتد. جراحات مرگبار به ستون فقرات، خفگی اعدام و شلیک گلوله به مغز و موارد بسیار دیگر باعث می شوند مرد وفات یافته آلت شان از جا برخیزد .

۵- همه مردان، اندازه آلت شان دو برابر اندازه قابل مشاهده است چون نیمی از آلت در درون بدن وجود دارد.

10 things you didn’t know about the penis
https://www.medicalnewstoday.com/articles/320748

Image source
https://www.nytimes.com/