سلفی پا – بردیا و خلوت با دریا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

یک نقاش مذهبی خیلی عجیب

کشیدن مجسمه و تابلوی مریم مقدس و عیسی مسیح و قرار دادن...
بیشتر بخوان