کاریکاتورهایی برای شروع ۲۰۲۲

امید

سال نو میلادی مثل همیشه همراه است با تلاش مداوم انسانها برای افزایش بهروز عمومی…

پایان کرونا؟
دعا برای زمین
گذر عمر
تغییر جدید

https://cartoonmovement.com/