دنیا یه رنگ دیگه است وقتی عاشقیم

نقاشی از عشق

Artwork by Kent Harley Oñes

More from مرد روز