دنیا یه رنگ دیگه است وقتی عاشقیم

نقاشی از عشق

Artwork by Kent Harley Oñes

More from مرد روز
هشت نقاشی از روسپیان در دنیای رویایی شان
روسپیگری از قدیمی ترین شغل های جامعه بشری بوده است. می گویند...
Read More