سازمان خیریه سبیل گذاران – ماه سبیل

برای پیشگیری و شناسایی غده سرطانی پروستات، آزمایش ساده ای وجود دارد. پزشک عمومی باید با انگشت خویش غده پروستات را لمس کند تا به شناسایی ناهنجاری احتمالی و حتی سرطان پروستات نائل گردند. اما خود این عمل ساده، برای اغلب اقایان جهان که با فرهنگ مردانه بزرگ شده اندغیر قابل تحمل است. قباحت و انکاری که منجر به مرگ و میر بسیاری در مردان می شود.

بیش از 10 سال است که گروهی از مردان استرالیایی برای برانگیختن توجه خطرات و ضایعات سرطان پروستات در اقایان، و از همه مهمتر ترغیب مردان برای انجام ازمایش ساده با انگشت، تصمیم گرفتند در ماه نوامبر هر سال سبیل خود را نتراشند. این عمل هر ساله با گسترش بیشتری توانسته موضوع سرطان پروستات  وروش ساده پیشگیری آن را به اخبار روز جراید تبدیل سازد.

[imagebrowser id=52]

http://ca.movember.com/

 

 

 

More from سعید داورپناه
تئوری مغز مشترک در بعضی حیوانات
در اواخر قرن بیستم  Robin Dunbar این تئوری را مطرح کرد که ...
Read More