ساختن ماهیچه‌های پا بدون هیچ حرکت

پاها بزرگترین مجموعه ماهیچه‌های بدن را در خود دارد چون قرار است بدن ما را حمل کنند. پای قوی، ورزش و تحرک را آسان و حتی مطلوب می سازد.

حتما انواع روش های افزایش قدرت و حجم ماهیچه پا وجود دارند از دویدن تا انواع پرش ها و کشیدنها و حتی حمل وزنه روی آنها …

اما مهمترین چیزی که باید در نظر بگیریم شکننده بدن و امکان جراحت پای انسان است. به خاطر وصلش به استخوان های لگن و وجود زانو که از سیستم پیچیده و حساسی برخوردار است تا مچ و کف پا که با یک لغزش می توانند در معرض جراحت باشند.

برای همین شاید بد نباشد به ساده ترین و بی ضررترین، قوی ترین تمرین پا یعنی « تکیه نیم خیز به دیوار» برگردیم.

این تمرین بدنی در درجه اول حرکتی لازم ندارد و این جراحات را به صفر می رساند. چرخش و لغزش و خطاهای ناشی از مانور بدن ندارد. آنچه هست استقامت برای حمل سنگینی بدن در موقعیتی امن است. وضعیتی که ماهیچه های پا می توانند از عهده آن بدون هیچ ریسکی برآیند.

این تمرین بدنی را بدون عجله و با صبوری شروع کنید. در ابتدا ۲۰ ثانیه هم کافی است. هر روز سه بار مقداری که می توانید انجام دهید و به مرور آن را به ۱ یا دو دقیقه برسانید.

وقتی ماهیچه های بدن استقامت بیشتر نشان دهند طبیعتا بزرگتر و قوی تر هم می شوند. در ادامه می توانید وزنه در دست یا روی شکم تان بگذارید. می توانید روی نوک پا یا پای باز شده تر از از حد معمول هم تکیه کنید. تمرینی که نه حرکت لازم دارد. نه جای خاص یا وسیله خاص…