تولدت برای ایران مبارک بود

به دور از زنده باد و مرده بادهای همیشگی، به جای هیجان و تعصب برای دفاع از نیت ها، به نتیجه بنگریم.

More from مرد روز
دوقلو – دو بلو
امیدواریم توانایی ادامه این گزارش مصور از ایران را داشته باشیم. از...
Read More