تولدت برای ایران مبارک بود

به دور از زنده باد و مرده بادهای همیشگی، به جای هیجان و تعصب برای دفاع از نیت ها، به نتیجه بنگریم.

More from مرد روز
قانون آزادی زندانیان پاریس پس از ازدواج با روسپی‌ها و مهاجرت اجباری به امریکا
https://marde-rooz.com/wp-content/uploads/2018/10/banner4-2.jpg اقتصاد دان اسکاتلندی و یکی از مشاوران مالی لویی پانزدهم  John Law...
Read More