تولدت برای ایران مبارک بود

به دور از زنده باد و مرده بادهای همیشگی، به جای هیجان و تعصب برای دفاع از نیت ها، به نتیجه بنگریم.

More from مرد روز

زنان هر روز ۶۰ بار لبخند می زنند و مردان ۸ بار

درون یک پاکت چیپس « دوریتو» آنقدر مواد شیمیایی «نگه دارنده - preservatives...
بیشتر بخوان