بترسید بترسید ما همه باهم هستیم

همه خبرها و گزارشات حکایت از این دارد که حضور و اعتراض مردم در خیابان های کشور در حال گسترش است و برای اولین بار مردم دنیا نیز همراه و نگران مردم ایران هستند.

#مهسا_امینی

More from مرد روز
کعبه از دید یک بیروتی ساکن انگلیس
عکاس لبنانی الاصل ساکن انگلیس Toufic Beyhum یک قرار ساده با خودش...
Read More