بترسید بترسید ما همه باهم هستیم

همه خبرها و گزارشات حکایت از این دارد که حضور و اعتراض مردم در خیابان های کشور در حال گسترش است و برای اولین بار مردم دنیا نیز همراه و نگران مردم ایران هستند.

https://twitter.com/Holdenjoke/status/1573682486898466818
https://twitter.com/ajibzade/status/1573684543734816768

#مهسا_امینی

More from مرد روز
پنج عکس زیبای زنانه
http://www.emptykingdom.com/category/photography/
Read More