دیواری از تُنگ شراب

دیواری از تنگ شراب بین دو خانه در یکی از محلات غرب تورونتو

Image by Saide Kardar
Toronto

Written By
More from Saide Kardar
هر واکسنی دادند بزنید
هنوز هیچی نشده جنگ واکسنها شروع شده و برای مثال واکسن ارزان...
Read More