احمد کسروی و رضا شاه

چهارم امردادماه ایرانی، سالگرد درگذشت رضاشاه پهلوی است. بدین بهانه، بریده‌ای از روزنامه‌ی «پرچم»، به قلم زنده‌نام «احمد کسروی تبریزی» در باره وی را دستچین کرده ایم:

«یکی از حوادث شهریور ماه ۱۳۲۰، کناره‌جویی این شاه از تاج و تخت و واگزاردن آن به شاهنشاه کنونی بود، که روز بیست و پنجم آن ماه رخ داد و اینک به نام یادآوری، امروز که بیست و چهارم شهریور و مصادف با آخرین روز پادشاهی آن شهریار است این عکس را در روزنامه‌ی خود می‌آوریم.

چنان‌ که گاهی گفته‌ایم ما اگر چه از این شاه درباره‌ی بی‌پروایی به مشروطه و بی‌آبرو گردانیدن آن مجلس شورا، گله‌مند می‌باشیم و این هم گله‌ی کوچکی نیست، با این‌ حال او را یک پادشاه غیرت‌مند و کاردان می‌شناسیم که بیست سال در راه این کشور کوشش‌ها کرد و رنج‌ها برد و سرانجام، سود توده را در کناره‌گیری خود دانسته، کناره گرفت.

این بدگویی‌هایی که از کسانی می‌شنویم، بیشترش از آن است که از تاریخ بیست ساله‌ی آن شاه و از اسرار سیاسی ایران ناآگاهند و بسیاری نیز نمک ناشناس و بدخواه می‌باشند.

ما در زمان آن شاه، به ستایش نپرداخته‌ایم؛ چرا که آن روز گمان چاپلوسی می‌رفت. ولی امروز نباید از حقایق پشتیبانی ننماییم.

رضاشاه به این کشور نیکی‌ها کرده و باید ایرانیان از او قدردانی نمایند و به احترام یادش کنند»