بیش از ۲۳۰ دلیل برای رابطه جنسی وجود دارند

قدیمها، خیلی قدیمها دلایل بشر برای ایجاد رابطه جنسی انگشت شمار بود. به عبارت دقیقتر تولیدمثل، لذت جنسی و تخلیه فشار جنسی، سه دلیل اصلی بودند.

اما تغییرات تمدنی و تغییر وضعیت بشر بخصوص از قرن ۱۹ میلادی به بعد باعث گسترش برداشت عمومی جامعه از ایجاد رابطه جنسی شد.

اولین تحقیق علمی گسترده در سال ۱۹۸۰ نشان داد که ۴ انگیزه اصلی دیگر هم برای رابطه جنسی بشر وجود دارند که عبارتند از: فقط برای لذت، چون شریک جنسی ام می خواهد، لذت دادن به شریک جنسی و احساس تسلط…

تحقیقات بعدی در سال ۱۹۹۶ شروع این برداشت جدید در دنیای علمی بود که دلایل سکس بشر بیشتر از آن است که تاکنون فرض می کردیم.

همین اتفاق در باره خیانت هم صورت گرفت. برداشت عمومی انسانهای همه جوامع در باره خیانت نیز محدود به چند دلیل اصلی نظیر بی پرنسیپی، زیاده خواهی و عدم علاقه به تعهد زناشویی می شد. اما تحقیقات جدیدتر می گویدد بسیاری از افراد متاهل که مرتکب رابطه بیرون از زناشویی می شوند از زندگی شان کاملا راضی بوده اند و همسرشان را دوست دارند.

یکی از تحقیقات مهم که زمینه ساز بررسی های جدید گشته است نشان می دهد ۲۳۷ دلیل برای بشر وجود دارد که تن به رابطه جنسی بدهد.

لیست ۵۰ دلیل اولیه زنان و مردان به ترتیب اهمیت و با کمی تفاوت، نشان می دهد هیچکدام از دلایل انسان معاصر، بسیار ساده و لحظه ایی شده اند.

دلایل مردان با رنگ آبی نوشته شده است:

۱- به سمتش کشش پیدا کردم – به سمتش کشش پیدا کردم

۲- می خواستم لذت فیزیکی را تجربه کنم – احساس خوبی داشت

۳- احساس خوبی داشت – می خواستم لذت فیزیکی را تجربه کنم

۴- می خواستم علاقه ام را به او نشان دهم – با حال بود

۵- می خواستم عشقم رو به او نشان دهم – می خواستم علاقه ام را به او نشان دهم

۶- تحریک شده بودم و می خواستم خودم را تخلیه کنم – تحریک شده بودم و می خواستم خودم را تخلیه کنم

۷- حسابی شهوت داشتم – حسابی شهوت داشتم

۸- با حال بود – می خواستم عشقم رو به او نشان دهم

۹- احساس کردم عاشق شدم – می خواستم بیام

۱۰- لحظه داغی بود – می خواستم بهش حال بدهم

۱۱ می خواستم به او حال بدهم – ظاهرش منو تحریک کرد

۱۲ – میل داشتم از نظر عاطفی بهش نزدیک بشم – دنبال لذت محض بودم

۱۳- دنبال لذت محض بودم – لحظه داغی بود

۱۴- می خواستم بیام – میل داشتم از نظر عاطفی بهش نزدیک بشم

۱۵- جالب و ماجراجویانه بود – جالب و ماجراجویانه بود

۱۶- می خواستم فکر کنم رابطه ایی بین ما هست – بدنش خیلی جذاب بود

۱۷- ظاهرش منو تحریک کرد – احساس کردم عاشقش شدم.

۱۸- فضای اون لحظه رمانتیک بود – صورتش خیلی ناز بود

۱۹- براش خیلی خواستنی بودم – براش خیلی خواستنی بودم

۲۰- این حس رو به من داد که سکسی و جذابم – خیلی برام جالب و ماجراجویانه بود

۲۱- لمس و نازم کرد – می خواستم فکر کنم رابطه ایی بین ما هست

۲۲- فکر کردم قدم طبیعی بعدی توی رابطه مون هست – می خواستم تجربه اش کنم

۲۳- می خواستم باهاش یکی بشم – فضای اون لحظه رمانتیک بود

۲۴- یهویی اتفاق افتاد – لمسم کرد

۲۵- می خواستم پیوندمون با سکس محکمتر بشه – بهم این احساس رو داد که جذاب و سکسی هستم

۲۶- می خواستم تجربه اش کنم – فکر کردم قدم طبیعی بعدی توی رابطه مون هست

۲۷- می خواستم تجربه اش کنم – می خواستم پیوندمون با سکس محکمتر بشه

۲۸- صورت جذابی داشت – می خواستم از نظر جنسی سیر بشه

۲۹- خوشگل می بوسید – فرصتش پیش اومد و من قاپیدم

۳۰- می خواستم رابطه مون جدی تر بشه – یهویی پیش اومد

31- My hormones were out of control wanted to intensify my relationship

I wanted to try out new sexual techniques or positions I wanted to try out new sexual techniques or positions

I wanted to feel loved My hormones were out of control

The person had a desirable body The person was too ‘‘hot’’ to resist

I wanted to celebrate an special occasion I was curious about my sexual abilities

I wanted to communicate at a ‘‘deeper’’ level I wanted to improve my sexual skills

I was curious about sex I wanted to become one with another person

It was a special occasion I saw the person naked and could not resist

The person was intelligent The person was a good kisser

I wanted to say ‘‘I’ve missed you’’ I wanted to feel loved

I wanted to keep my partner satisfied I wanted to celebrate an special occasion

I got ‘‘carried away’’ The person was too physically attractive to resist

The opportunity presented itself It was a special occasion

The person had a great sense of humor I hadn’t had sex for a while

I wanted to improve my sexual skills The person had beautiful eyes

I was curious about my sexual abilities I wanted to communicate at a ‘‘deeper’’ level

The person seemed self-confident I wanted to experiment with new experiences

I wanted to make up after a fight The person was intelligent

I was drunk I wanted to keep my partner happy

I was turned on by the sexual conversation was curious about what the person was like in bed

I wanted to impress friends.
I wanted to change the topic of conversation.
It would get me gifts.
The person was famous and I wanted to be able to say I had sex with him/her.
I wanted to feel closer to God.
I wanted to get even with someone (i.e., get revenge).
Someone had told me that this person was good in bed.
I was afraid to say ‘‘no’’ due to the possibility of physical harm.
I wanted to make someone else jealous.
I wanted to end the relationship.
Someone dared me.
The person had bought me jewelry.
My friends pressured me into it.
I wanted to get back at my partner for having cheated on me.
I wanted to make someone else jealous.
I was competing with someone else to ‘‘get the person.’’
I wanted to brag to my friends about my conquests.
I wanted to have more sex than my friends.
I wanted to keep warm.
I thought it would help me to fall asleep.
I wanted to become more focused on work – sexual thoughts are distracting.
I wanted to have a child.
I was slumming.
The person had taken me out for an expensive dinner.
I wanted to burn calories.
I wanted to reproduce.
I wanted to test my compatibility with a new partner.
I wanted to avoid hurting someone’s feelings.
I was on the ‘‘rebound’’ from another relationship.
I wanted to defy my parents.
It’s considered ‘‘taboo’’ by society.
I needed another ‘‘notch on my belt.’’
I wanted to reaffirm my sexual orientation.
I wanted to return a favor.
wanted to gain acceptance from my friends.
Everyone else was having sex.
was married and you’re supposed to.
I realized I was in love.
I wanted to increase the emotional bond by having sex.
I wanted to show my affection to the person.
I wanted to communicate at a deeper level.
I wanted to express my love for the person.
I wanted to become one with another person.
I wanted to feel connected to the person.
I wanted to say ‘‘I’ve missed you.’’
I wanted to celebrate a birthday or anniversary or special occasion.
I wanted to intensify my relationship.

Why humans have sex
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17610060/

ّImage source
https://thehelptalks.com

More from ماهان طباطبایی
سکس، یک بار در هفته کافی است
کلمه سکس همواره با این جمله که «هر چه بیشتر، بهتر» همراه بوده...
Read More