هشدار فیلسوف رم باستان سنکا

More from مرد روز
افزایش خشونت و تصادفات جاده‌ها را کمی کاهش دهیم
سالها است شاهد  افزایش خشونت در جامعه ایران هستیم وآمار دقیق آن...
Read More