هشدار فیلسوف رم باستان سنکا

More from مرد روز
هر انسان دنیا را آنطور که می‌خواهد می‌بیند
آدمهای درون نقاشی «سینتا ویدال» هنرمند اسپانیایی، هر کدام دنیا را طور...
Read More