هشدار فیلسوف رم باستان سنکا

More from مرد روز
زلزله مناطق مرزی ایران و عراق
بیش از چهارصد نفر در زلزله  ایی با قدرت ۷.۳ ریشتر در...
Read More