گریه دختر ایران

در طی چهل و دو سال، بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروختند و برای مبارزه با غرب تلف کردند و اختلاس کردند و این است سرزمینی که برجای گذاشتند.

More from مرد روز
شعبده بازی یعنی ضعف تخیل و تصور مغز
قبلا از شروع بحث در باره اتفاق جادویی که شعبده بازان در...
Read More