ما همچنان بخشی از میهن هستیم – برلین

به خیال پلیدشان ما را از کشور رانده اند و دست ما را از وطن کوتاه کرده اند. دهها سال به ما تهمت زدند و تحقیر کردند. اما چون خودشان میهن ندارند نتوانستند بفهمند که ما همچنان بخشی از میهن هستیم.

تورونتو را قبلا حتما دیده اید. این هم از برلین.

More from مرد روز
کاریکاتور روز – آرزو بر پیرمردان عیب…
طبیعتا باید هورمون های جنسی افراد در دوران کهولت کم شود و...
Read More