جمهوری اسلامی و خطر نابودی کامل ایران

شیعه سیاسی ایران قدم به قدم نه تنها اکثریت شهروندان کشور را از خود راند بلکه همه عناصر موثر و منطقی و سالمی هم که می توانست داشته باشد را از خودش تصفیه کرد.

اگر تعریف همه جانبه ایی برای قدرت سیاسی قائل باشیم ج. ا در حال حاضر در جامعه ایران هیچ قدرتی ندارد و بقای فیزیکی اش به وابستگی کامل هم به شرق و هم به غرب است.

ج. ا نه می تواند مثل کره شمالی بشود که جامعه اش را در حالت ۷۰ سال پیش نگه داشته است نه مدل روسیه پوتین که ساختار تزاری اش شدیدا با میهن پرستی گره خورده است.

ج. ا نمی تواند مثل مدل استبداد چینی راهش را ادامه دهد چون چین متکی به زیرسازهای عملگرایانه برخاسته از مدل سوسیالیستی بدوی اش است.

ج. ا حتی نمی تواند مثل سوریه بر کشور حکومت کند چون سوریه اسد متکی به قبیله خودش است.

ج. ا آنچنان متوهم است که نمی تواند ببیند از درون مرده است و دارد ایران را و مذهب شیعه را نیز از بین می برد.

ج. ا به بن بست رسیده است و نه راه پیش دارد و نه راه پس… متاسفانه تنها چاره ای که حکومت شیعه بر روی آن سرمایه گذاری کرده است دستیابی اش به بمب اتمی است که خطرناکترین گزینه برای نابودی کامل ایران است.

More from مرد روز
هفت عکس هفته
هفت عکس هفته image source http://www.theatlantic.com/photo/2015/06/photos-of-the-week-620-626/396965/ http://www.csmonitor.com/Photo-Galleries/Photos-of-the-Day/2015/Photos-of-the-day-06-24#916657
Read More