چگونه آتش ماندگارتر در کمپ درست کنیم

حتما راه های متفاوتی از ساختن آتش در دل طبیعت برای کمپ یا اتراق بین راه دیده اید یا ساخته اید. می گویند این شیوه روشن کردن آتش می تواند ماندگار تر باشد.


More from مرد روز
سه حالت جنسی خانگی
این حالت هم مرد و هم زن، اعضای جنسی شان خیلی به...
Read More