گذراندن ۴۰ روز درون غار برای بررسی قدرت تطبیق انسان با انزوا و زمان

این هفته از دورن غاری در جنوب فرانسه ۱۵ نفر بیرون آمدند که ۴۰ روز را بدون ساعت، تلفن یا دیدن نور خورشید سپری کردند.

پروژه « زمان عمیق» که قرار است قدرت تطبیق انسان با انزوای کامل را بررسی کند از طریق همکاری علمی چندین موسسه اروپایی به مرحله اجرا رسیده است.

این ۱۵ نفر که درون چادر می خوابیدند تنها دسترسی شان به نور، پا زدن با دوچرخه هایی بود که برق تولید می کردند.

نداشتن ساعت و تلفن و تاریکی کامل درون غار باعث شد بعد از مدتی کوتاه، موقعیت شب یا روز برای همگی غیرقابل تشخیص گردد. آنها حتی آب آشامیدنی شان را از درون یک چاه عمیق تهیه می کردند.

به نظر موسسات علمی که این پروژه را تدارک دیدند به چندین دلیل نظیر سفر به سیارات دیگر و تغییرات غیرمترقبه ناشی از گرم شدن زمین، دیر یا زود بشر را وا می دارد تا در موقعیت زیستی بسیار متفاوتی قرار بگیرد. برای همین لازم است هر چه بیشتر در باره توانایی بشر در موقعیت های خیلی سخت، اطلاعات جمع آوری شود.

هر شرکت کننده در طی ۴۰ روز به طور متوالی از طریق وسایل علمی، وضعیت روجی و جسمی اش، توانایی اجتماعی بودن و علائم مختلف دیگر مورد نظارت قرار میگرفت. همه اعضای این غارنشینی قبل و بعد از تحقیق، تصاویری از مغزشان تهیه شد

یکی از شرکت کنندگان پروژه فکر می کرد روی هم ۲۳ روز درون غار بوده است. یک نفر دیگر می گفت روزانه ۱۰ کیلومتر دور یک محوطه می دوید تا سلامت جسمی اش را متعادل نگه دارد. چندیدن نفر اعلام کردند که دوست داشتند بیشتر بمانند. برای اغلب شان البته زمان به شکل عجیبی به حالت ساکن در آمده بود.

volunteers celebrating after exiting the cave getty۱۵ شرکت کنده تجربه علمی (Fred Scheiber/AFP via Getty Images)

15 People Just Spent 40 Days in a Cave Without Phones, Clocks, or Sunlight
https://www.sciencealert.com/15-volunteers-lived-in-a-cave-with-no-phones-clocks-or-sunlight-for-40-days

This article was originally published by Business Insider.

More from ماهان طباطبایی
مردان و دلیل علمی برای بی وفایی بعد از هماغوشی
یکی از بزرگترین اتهامات و شکایت از  مردان در طول تاریخ، کم...
Read More