سلفی پا – احمد رئیسی از ملوران بلوچستان

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

ویدئویی از روستای ملوران

More from مرد روز
آخرین نوشته علمی «هاوکینگ» در باره وجود جهان‌های موازی است
درست ده روز قبل از مرگش، استیون هاوکینگ، در یک کار مشترک...
Read More