خدیم شجاعی – برن سوئیس

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
زنان هر روز ۶۰ بار لبخند می زنند و مردان ۸ بار
درون یک پاکت چیپس « دوریتو» آنقدر مواد شیمیایی «نگه دارنده – preservatives...
Read More