عکاسی لحظات عشق

خانم عکاس اوکرائینی Marta Syrko به زیبایی تمام، هماغوشی یک زن و مرد را حالت جادویی و رمزآلود داده است. تا آنکه در لحظات آخر هماغوشی ، انگار هر دو درون همان جادو غرق می شوند.

https://www.behance.net/martasyrko

More from مرد روز
تصاویری از عشق آپارتمانی
با آمدن شبکه های اجتماعی اینترنتی، هنرمندان جوان بدون نیاز به تائید...
Read More