عکاسی لحظات عشق

خانم عکاس اوکرائینی Marta Syrko به زیبایی تمام، هماغوشی یک زن و مرد را حالت جادویی و رمزآلود داده است. تا آنکه در لحظات آخر هماغوشی ، انگار هر دو درون همان جادو غرق می شوند.

https://www.behance.net/martasyrko

More from مرد روز
تصور دانشمندان قدیم از اسپرم و تولیدمثل
اولین نظریه در باره نحوه تولیدمثل انسانها توسط فیثاغورث مطرح شد. تئوری«...
Read More