سلفی پا – امير از عسلويه

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
چهار کاری که پوست صورت را طی خواب شبانه، پیر می کند
1-  روی صورت خوابیدن از جاذبه زمین در طی شب، کم نمی...
Read More