سلفی پا – بهادر و هانی از شفیلد

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
شبکه ۸۰۰ هزار کیلومتری کابل‌های زیردریایی اینترنت
اینترنتی که ما استفاده می کنیم عملا بی سیم نیست. بیش از...
Read More