این انسانها وجود ندارند. آنها ساخته ذهن ربات هستند

به نظر می رسد تحول ربات ها وارد مرحله جدیدی از تکنولوژی شده است که هدف اصلی اش تقلید قدرت شعور و توانایی انسان است. هر روز خبر جدیدی می شنویم از قدم های اساسی که در این زمینه برداشته می شود. ایجاد ماشین های هوشمند که در شناسایی سرطان به پزشکان کمک می کنند تا رباتی که قدرت گفتگوی کمابیش کامل با بشر دارد.

شرکت سازنده برنامه های گرافیکی کامپیوتر NVIDIA یک ربات هوشمند طراحی کرده است که می تواند بر اساس آرشیو عکس هایی که دارد چهره های انسانی بسازد که اصلا وجود ندارند. این ماشین هوشمند یکی از نزدیکترین وسایل تکنیکی شبیه خدا در خلق تصویر بشراست. دقت، کیفیت و ظرافت این ربات هوشمند توانست یک قدم دیگر آنها را به انسان نزدیکتر سازد.

These People Never Existed. They Were Made by an AI.

More from مرد روز
جدول آمار سکس در امریکا
آمار فعالیت های جنسی آمریکایی ها: گرد آورنده  مرکز ملی آمار بهزیستی...
Read More