سلفی پا – کار در خانه

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
حفظ دوستی‌ها با وجود نظرات شدیدا متفاوت
این روزها همه انسانها یا حداقل حدود ۳ میلیارد نفری که به...
Read More