سلفی پا – امین ناصری از منچستر

More from مرد روز
 کاوشگر فضایی وویجر در ۲۳ میلیارد کیلومتری زمین
کاوشگر ۱ و ۲ به ناگزیر نیمی از تکنولوژی و قابلیت های...
Read More