سلفی پا – امین ناصری از منچستر

More from مرد روز
ویدئوی ساختن مجسمه لخت ترامپ توسط یک گروه آنارشیست
یک گروه آنارشیستی طرح ساختن مجسمه های ترامپ تحت عنوان پروژه «...
Read More