سلفی پا- در حضور دوست

More from مرد روز
شهابی از ستارگان دیگر
یک شهاب ۲۲۸ متری با عرض ۱۱۵ متر به سرعت از فاصله...
Read More