سلفی پا – سپهر و دوستان

More from مرد روز
تصویر ویدئویی از شلیک موشک به هواپیمای اوکرائینی
نخست وزیر کانادا اعلام کرد که مدارک و اطلاعات، نشان می دهد...
Read More