سلفی پا – پاشا از ارومیه

ارتفاعات ارومیه منطقه سنجی خرابه

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
افریقای جنوبی و ادامه صحنه های نابرابر
22 سال از پایان رسمی حکومت تبعیض نژادی افریقای جنوبی می گذرد....
Read More