سلفی پا – پاشا از ارومیه

ارتفاعات ارومیه منطقه سنجی خرابه

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز

یک مرد واقعی نباید فندکش را خانهٔ یک زن تنها جا بگذارد

  مردی که فندکش را جا نگذاشت کمتر پیش می‌آد که کسی...
بیشتر بخوان