سلفی پا – پریوش

پریوش هستم و این هم سلفی ساده پا در یکی از روزهای قرنطینه…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
هشت عکس هفته – بدنها در محیط شهرها
عکاس اتریشی Willi Dorner ایده  نمایشگاه عکاسی نمایشی « بدن ها در محیط...
Read More