سلفی پا – پریوش

پریوش هستم و این هم سلفی ساده پا در یکی از روزهای قرنطینه…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
معمای فلسفی – نجات جان کدام بچه مهمتر است
تفکر تجربی یک شیوه تمرین برای اندیشیدن است که اجازه می‌دهد انسان‌ها...
Read More