مقایسه هیکل دیگران به نفع من هست؟

مقایسه وضعیت خودمان با دیگران، یک کار مداوم روزانه است که همه انجام می دهیم. ما می خواهیم از طریق مقایسه با دیگران به درک و تشخیص جایگاه خودمان برسیم.

در تصویر بالا، مرد خوش هیکلی از استخر خصوصی اش دارد بیرون می آید. شاید هر روز صدها بار این نوع تصاویر از زندگی و هیکل و موقعیت دیگران جلوی چشم ما رژه می روند.

آیا بهتر است ذهن و چشم و گوش خود را بسپاریم به این مقایسه ها و بعد تن بدهیم به هدفها و وسوسه ها برای داشتن وضعیت مردانی شبیه تصویر بالا که می دانیم ممکن نخواهد بود؟ یا به ناگزیر چشم و گوش مان را ببندیم و دنیای بیرون از خود را انکار کنیم؟

آیا راه سومی هم هست که هیکل خوش تراش این مرد جوان ما را مغموم نسازد چون بارها تصمیم گرفتیم مثل او بشویم ولی کوچکترین قدمی نتوانستیم برداریم.

شاید راه واقعبینانه برای جلوگیری از سرزنش مداوم خود و حس شرم و بی اعتمادی به شخصیت مان این باشد که بپذیریم هر انسان با دیگری فرق دارد.

ما قرار نیست بدن مدل ها و ورزشکاران را داشته باشیم. برای همین واقعی ترین کار این است که به بهترین حالت و وضعیتی که یک زمانی داشتیم برسیم.

اگر این قدم اساسی و واقعی را برای خود در نظر بگیریم ناچار نیستم تخیل کنیم که روزی یک ساعت ورزش سخت برای ماه ها و حتی سالها داشته باشیم تا بدن مرد و زن درون تصویر بالا نصیب ما گردد.

برای خیلی از ما همت اجرای نیم ساعت قدم زدن روزانه یا در بهترین حالت دو روز ورزش بدنی ساده در هفته بیشترین و مفیدترین همتی است که می توانیم داشته باشیم.

هر انسان بهتر است دیر یا زود به حد متوسط قابلیت جسمی و روحی و حتی اجتماعی و اقتصادی اش آگاهی یابد تا مقایسه با دیگران، اذیت کننده نشود.

اگر بر مقدار وضعیت و همت و قابلیت خودمان مسلط باشیم بلافاصله با دیدن تصویر مرد خوش هیکل بالا، به جای حسرت، افسوس و حتی شرم، لبخندی بر گوشه لب مان نقش می بندد و به همین که هستیم افتخار می کنیم.

ما احساس خوبی از خودمان خواهیم داشت چون مقایسه ما با دیگران متکی به واقعیت وجودی خودمان است. بخصوص که عملا می دانیم امروز نیم ساعت قدم زدیم.

Photo by John Fornander on Unsplash

More from مرد روز
پیش بينى‌های دقيق يك مکانیک یاسوجی كانديد رياست جمهوری
هزاران ایده و روش مدیریت وجود دارد. این مکانیک یاسوجی کاندید ریاست...
Read More