فلسفه درویشان دوران یونان و رم – ۲

یکی از مهمترین تاکیدات دراویش فیلسوف یونان و رم باستان « یادآوری مداوم مرگ» است. سنکا وقتی می خواست بخوابد می گفت شاید این آخرین خواب است وقتی هم بیدار می شد آن را آخرین بیدار شدن فرض می کرد.

سنکا معتقد بود بزرگترین اشتباه انسان این است که همه فکر می کنند مرگ در آینده ایی نامعلوم به سراغ ما می آید. در صورتی که تک تک ما هر روز داریم می میریم.

استوئیست ها یا رواقیون رم معتقد بودند ما باید هر روز در برابر هر کار، اتفاق و ماجرایی که در پیش رو داریم دقت، خوشرویی و ظرافت به خرج دهیم. چون این حقیقت را بهتر است بپذیریم که برای خیلی از ما، امروز آخرین روز زندگی است.

از دید درویشان فیلسوف « استوئیک» روبرو شدن با واقعیت مرگ به صورت روزانه باعث نگرانی و غم و ترس نخواهد شد. ما منتظر مرگ نیستیم. این یادآوری مداوم به میرایی در حقیقت به انسان قدرت می بخشد. باعث می شود همیشه بهترین خودمان باشیم.

هر روزی که از زندگی ما گذشت و عملا همه سال های گذشته ما، از دسترس ما خارج است چون متعلق به مرگ شده است. پس آنچه که در پیش روی ما است زندگی است و قدر ان را به خوبی بدانیم.

دراویش فیلسوف معتقدند اگر قدر هر روز زندگی را بدانیم خود را اسیر هوس و طمع ساخته شده یا تحمیل شده توسط جامعه یا سنت یا عادت ها نمی سازیم. هر چه سبکتر و بی قیدتر باشیم فرصت تجربه زندگی آرام و سبکبال بیشتر خواهد شد.

Lessons From Stoic Philosophy That Can Make Your Life Better Today
https://forge.medium.com/6-lessons-from-stoic-philosophy-that-can-make-your-life-better-today-67f8d6a51a29

image source
https://dariusforoux.medium.com/

More from ونداد زمانی
نمی شود لب دره و در حال سقوط از مردم اعتماد درخواست کنید
اعتماد با احترام به حق اکثریت می آید. حکومت اسلامی حتی صلاحیت...
Read More