سه عکس علمی عجیب

مدتی است به خاطر گسترش مرگبار ویروس کرونا به یکباره امید و غروری که « علم» در اذهان عمومی ایجاد می کرد مورد تردید قرار گرفت. اما تحقیقات و کشفیات علمی به دور از هیاهوها، همچنان ادامه دارد.

The best science images of 2020

https://www.nature.com/immersive/d41586-020-03436-5/index.html

More from مرد روز

حالت جنسی برای سکوی آشپزخانه

این حالت بی دردسر و  راحت است. هم برای عشقبازی سریع و ناگهانی...
بیشتر بخوان